Səhabələr

Davamçılar və möhnət illəri

− O, Abdulmuttalibin nəvəsi,  Abdullahın oğludur. Bu günlər Allah Rəsulunun zühur edəcəyi günlərdir. O, başqa peyğəmbərlər kimi bir peyğəmbər və gözlənilən Son  Nəbidir. Harəmdən çıxacaq və xurma ağacları bol, ətrafı isə qara daşlarla dolu bir bölgəyə hicrət edəcəkdir. Diqqətli ol və əsla gecikmə. Ona ilk iman gətirib sahib çıxan sən ol, − dediyini xatırladı. Məhz indi o, rahibin açıq-aşkar göstərdiyi ünvanda idi. Bura gəlməmişdən əvvəl o da Əbu Bəkirin yanına getmiş, özünü mənən toplamışdı. Əbu Bəkirdən də:

− Sən də vaxt itirmə, tez get, Ona tabe ol, çünki O, yalnız Haqqa dəvət edir, − deyə təşviq görmüşdü. İndi də gəlib təslim olmuşdu. Bunları diqqətlə dinləyən Allah Rəsulunun mübarək simasına  sevinc  hakim kəsilmişdi.[5]

Amma hər şey planlaşdırıldığı kimi getməyəcəkdi. Təbii ki, bu yol uzun idi və qarşıda dərin sular, uca dağlar, ucsuz-bucaqsız səhralar vardı. İman kimi, səadət və mənəvi rahatlıq da qurban tələb edirdi və o gün Hz. Talha ilə Hz. Əbu Bəkiri də belə bir qurban − möhnət,  məşəqqətli günlər  gözləyirdi.