Səhabələr

Uhuddan sonraki hadisələr

Öz sözlərini eşidəndə  söhbətin haraya gələcəyini anlayıb donquldanmağa başlayırlar:

– Həqiqətən də, doğrudur, bunları biz sənə söyləmişdik. Ancaq O, bizim bəhs etdiyimiz Nəbi deyil!

Ancaq Məhəmməd ibn Məsləmə gözlədiyi cavabı almışdı. İndi növbə Rəsulullahın ismarışını çatdırmağa gəlir:

– Rəsulullah məni sizin yanınıza göndərdi və: "Siz Mənim sizinlə bağladığım müqaviləyə sadiq qalmadınız, sui-qəsdə cəhdlə onu pozdunuz," – deyə sizə xəbər yolladı, – deyir və ardınca da Amr ibn Cəhhaşın iri bir daş parçasını evin damına çıxarıb fürsət gözlədiyini onlara çatdırır.

Saxtakarlıq üzə çıxmıdı. Ağızlarını bıçaq açmır, səsləri də çıxmırdı. Ancaq iş bununla da bitmirdi və ismarışın arxası var idi. Səssizliyi Məhəmməd ibn Məsləmə Allah Rəsulunun (s.ə.s) sözləri ilə pozur: "Sizə on gün möhlət verirəm. Bu müddət ərzində yurdumdan çıxıb gedin! On gün sonra  buralarda sizdən kim görünsə, boynu vurulacaq!"

Kinanə ilə Səlləmin dedikləri olmuşdu. Böyük sarsıntı keçirirlər:

– Ya Məhəmməd! – deyə səslənirlər İbn Məsləməyə, – bizə bu xəbəri bir əvslinin gətirəcəyini  heç gözləməzdik, – deyə məzəmmət edirlər.

Ancaq məzəmmət etməyə heç haqları da yox idi, anlaşmanı pozanlar da, Rəsulullaha sui-qəsd planı quranlar da özləri idi. Məhəmməd ibn Məsləmənin qəbiləsi olan Əvslə ittifaqda olmaları Rəsulullaha aid bir məsələnin icrasına əsla mane ola bilməzdi və Məhəmməd ibn Məsləmə də onlara:

–Zaman dəyişdi, – deyə cavab verir.[25]

Rəsulullahın (sallallahu əleyhi və səlləm) ismarışını aldıqdan sonra başqa çıxış yolu qalmayan Bəni-Nadir dərhal yol hazırlıqlarına başlayır. Getmək istəməsələr də, burada qala bilməzdilər. Özləri etmişdilər, özləri də cəzasını çəkməli idilər.

Abdullah ibn Übeyy ibn Səlulun adamları

Mədinəni tərk etməyə hazırlaşarkən Bəni-Nadir yurduna iki adam gəlir. Bunlar Uhuddan bəri münafiqləin başında dayanan Abdullah ibn Übeyy ibn Səlulun elçiləri Süveyd və Dais idi. İbn Səlulun təklifini gətirmişdilər:

– Nəbadə mallarınızı və yurdunuzu qoyub buradan çıxasınız. Qalanıza girin və burada oturun. Çünki mənim yanımda öz qövmüm və digər  ərəb qəbilələrindən ibarət iki min nəfərlik qüvvə var. Onlar da sizinlə birlikdə qalalarınıza girib son nəfəsə qədər sizi müdafiə edərlər. Bundan başqa qureyzəlilər də sizə dəstək verir, çünki onlar əsla sizi yalnız buraxmayacaq. Bundan başqa qatafanlı müttəfiqlərinizin də sizə dəstək olacağını unutmayın.

Bu əsnada Abdullah ibn Übeyy ibn Səlul Bəni-Qureyzə yəhudilərinə də xəbər göndərib  onların başçısı Kab ibn Əsəddən də kömək  istəmişdi. Ancaq Kab:

– Bizim bir nəfərimiz də aramızdakı anlaşmanı poza bilməz, – deyib onun təklifini rədd etmişdi.

Rədd edilsə də, Bəni-Nadirin başçısı Huyey ibn Ahtabın azğınlığından istifadə etməyi ehmal etmir. Dolayısilə, Bəni-Qureyzədən aldığı cavab haqqında məlumat vermədən onları Rəsulullahın əleyhinə təhrik edir və göndərdiyi xəbərlərlə daim arxalarında olduğunu deyib ürək-dirək verir.

Nəhayət, Huyey ibn Ahtab deyir:

– Mən Məhəmmədə xəbər göndərəcəyəm. Biz yurdumuzu və mal-mülkümüzü burada qoyub  getmirik. Qoy əlindən nə gəlir, etsin!

Bu, göz görə-görə ölümə getmək demək idi, ona görə də  Səlləm ibn Mişkəm yenə araya girir:

– Vallah, ey Huyey! Şübhəsiz, səni batil nəfsin ümidləndirmişdir. Əgər sənin bu seçimin rədd edilməzsə, mən məni dinləyən yahudilərlə birlikdə səndən ayrılacaq, sənə tabe olmayacağam. Belə etmə, ey Huyey! Allaha and olsun ki, Onun Rəsulullah olduğunu sən də bilirsən! Əlamətləri bizim kitablarımızdakılarla eynidir. Sadəcə biz: "Nübüvvət Harun nəslindən çıxmadı," – deyə inad edib Ona tabe olmuruq. Ən yaxşısı, sən gəl Onun bizə verdiyi amana sadiq qalıb yurdundan çıxıb gedək! Bilirsən ki, sən Ona qurulan tələ məsələsində mənə qarşı çıxmışdın, bu da nəticəsi!  Sabah meyvələr yetişəndə gəlib onları toplar və ya aramızdan adam göndərər, ya onları satar, ya da mal-mülk məsələsində istədiyimizi edərik. Mal-mülkümüz əlimizdə olduqdan sonra, biz yurdumuzdan sürülməmiş kimi oluruq. Elə bizim şərəfimiz də əlimizdəki mal və mülkümüzə görə deyilmi? Əlimizdəki malları itirdikdən sonra bizim zillət və yoxsulluqda digər yəhudilərdən nə fərqimiz olacaq ki! Əgər biz bu gün Onun təklifini qəbul etməsək, Məhəmməd üstümüzə gələr, bu qalalarımızı bircə gündə mühasirəyə alar. Bununla vəziyyət dəyişər və o gün  biz Ona daha öncəki təklifini qəbul etdiyimizi desək də, O, bunu qəbul etməz və təklifimizi rədd edər.