Səhabələr

Ümrə səfəri və Hudeybiyyə

Əbu Basirin gəlişi və ondan sonra baş verən  hadisələr 

Rəsulullah artıq əshabı ilə birlikdə Mədinədə idi.  Çox keçmir ki, Əbu Cəndəldən sonra bu dəfə də Məkkə müşriklərinin əzab-əziyyətlərindən qurtulan Əbu Basir[19] Rəsulullaha pənah gətirir. O, Zührəoğullarının müttəfiqi idi. Ancaq Məkkədə İslamı qəbul edincə Əbu Cəndəl kimi həbslər, işgəncələr, müxtəlif təhqirlərlə üzləşmişdi. İndi isə fürsət tapıb qaçmış, bütün sıxıntılardan qurtulmaq ümidi ilə özünü Mədinəyə çatdırmışdı. Ayaqları şişmiş və yara içində idi. Çünki Məkkədən piyada qaçmış, izi itirmək üçün daş-kəsəkli, çətin keçilən cığırlardan keçmişdi.

Onun Mədinədə sığınması xəbərini alan Məkkə müşrikləri bir yerə yığılır və Hudeybiyyə müqaviləsinə istinad edərək Əbu Basiri geri istəmə qərarına gəlirlər. Buna görə Ahnəs ibn Şərik və Əzhər ibn Abdiavf bir məktub yazıb Huneys ibn Cabirlə Rəsulullaha (s.ə.s.) göndərirlər.

Huneys bələdçi kimi Kövsər adlı köləsini də özü ilə götürüb Əbu Basirdən üç gün sonra Mədinəyə gəlir. Məktubu çatdırır.  Məktubu Rəsulullaha (s.ə.s.) Übeyy ibn Kab oxuyur.

– Səninlə bağladığımız müqavilənin şərtlərini bilirsən, – deyirlər, – bizdən kimsə sizin yanıza gəlsə, onu bizə təhvil vermək məsələsində aramızda şahidlər tutmuşduq. Buna görə də indi Sən adamımızı bizə qaytar!

Çətin qərar idi. Amma bu kimi çətinliklər yaşanmadan ümumi sülhün əldə edilməsi mümkün görünmürdü.[20] Buna görə də Allah Rəsulu (s.ə.s.) Əbu Basiri hüzuruna çağıraraq əmr edir ki, onu aparmaq üçün gələn iki nəfərlə geriyə – Məkkəyə qayıtsın.  Əbu Basir özündə deyildi:

– Ya Rəsulallah, – deyir, – onlar mənə təzyiq etdikləri və dinimdən döndərmək üçün fürsət axtardıqları halda, Sən məni müşriklərin yanınamı göndərirsən?

Allah Rəsulu (s.ə.s.) şəfqət dolu səsi ilə Əbu Basirə deyir:

– Ey Əba Basir! Sənin də bildiyin kimi, biz o qövmlə müqavilə imzalayıb bəzi məsələlərdə  söz verdik. İndi dinimizə görə, onu pozan tərəf biz ola bilmərik! Ancaq onu bil ki, Allah sənə və sənin vəziyyətində olan digər müsəlmanlara mütləq bir çıxış yolu ehsan edəcəkdir!

Allah Rəsulundan (s.ə.s) eşitdikləri qarşısında əndişələrini yenidən dilə gətirən Əbu Basir çarəsiz yalvarışlarla:

– Ya Rəsulullah, – deyir, – məni, doğrudan, müşriklərə təslim edirsən?

İki yol var idi və Allah Rəsulu (s.ə.s.) da ikisindən birini seçmək məcburiyyətində qalmışdı. Ümuminin əmin-amanlığı və insanların İslamla daha yaxından tanış olub imana gəlməsi uğrunda bu gün çəkilən sıxıntılar sabah yox olub gedəcək, şirin xatirələrə dönəcəkdi. Buna görə də:

– Geri dön, ey Əba Basir, – deyir Allah Rəsulu, – çünki Allah sənin üçün də bir çıxış yolu ehsan edəcəkdir!

Əbu Basir də Qureyşin elçisi Huneys və onun köləsi Kövsərlə Məkkəyə doğru yola çıxır. Yenidən işgəncə, təqib, təzyiq və məşəqqətlərin içinə dönürdü! Bu vaxt ona yaxınlaşan bəzi səhabələr:

– Ey Əba Basir, – deyirlər, – Allahın sənə də bir çıxış yolu göstərəcəyindən şübhən olmasın. Rəsulullahın bu müjdəsi ilə sevin! Bəzən bir adam min adamdan da üstün ola bilər, sən filan şeyləri et!

Məqsədlərini açıq-aydın ifadə edirlər. Əbu Basirin geri qayıdarkən Qureyş elçilərini öldürməklə bir çıxış yolu tapacağını düşünür və belə bir işin mümkün olduğunu görüb Əbu Basirə xatırladırlar. Hətta Hz.Ömər ona:

– Sən ağıllı-başlı adamsan, yanında da qılıncın var, – deyib məsələni açıq şəkildə dilə gətirir.

Zil-Huleyfə adlı yerə gəlib çatanda Əbu Basir fürsət tapıb Huneysi öldürür və yenidən Mədinəyə yollanır. Kövsərin də üstünə gedir, ancaq çata bilmir. Canını bir təhər qurtaran Kövsər özünü Rəsulullahın şəfqətli qollarına atır.

Kövsər Mədinəyə girəndə Allah Rəsulu (s.ə.s.) əshabı ilə əsr namazını qılıb oturmuşdu. Onun bu şəkildə gəlişini görüb:

– Bu adam çox qorxub, – buyurur. Sonra da:

– Sənə nə olub? Niyə bu gündəsən? – deyə soruşur.

Təngnəfəs gələn Kövsər qırıq-qırıq cümlələrlə bunları deyə bilir:

– Öldürdü! Vallah, sizin yoldaşınız mənim yoldaşımı öldürdü! Az qala məni də öldürəcəkdi, güclə canımı qurtardım!

Allah Rəsulundan onu qorumasını istəyirdi və Rəsulullah (s.ə.s.) da ona aman verir.

Çox keçmədən Əbu Basir də görünür. Huneysin dəvəsinə minib qılıncını da qurşanmış vəziyyətdə hüzura gəlir və:

– Ya Rəsulullah, – deyir, – Sən vəzifəni yerinə yetirdin və beləliklə, Allah da Sənin üstündən məsuliyyəti götürmüş oldu. Sən razılaşmaya sadiq qalıb məni düşmənə təslim etdin. Mən isə dinimə görə işgəncələrə məruz qalmamaq üçün özümü müdafiə etdim!

Allah Rəsulu (sallallahu əleyhi və səlləm) bir tərəfdən Əbu Basirin qurtulmasına sevinir, digər tərəfdən bu hərəkətin gərginliyə səbəb olacağını düşünürdü. Bu yeni bir vəziyyət idi və bundan sonrakı hadisələrin gedişatı məlum deyildi. Buna görə də əvvəlcə:

– Vay onun halına, – deyir.  Bu ifadələrdə həm Əbu Basirin hərəkətini qınama, həm də nəticədən narahatlığı hiss olunurdu.Və əlavə edir:

–  Əgər yanında başqa adamlar olsa idi, bu, yeni bir müharibə demək idi!

Əbu Basir ağıllı adam idi və bu cümlələrdən yenidən Qureyşə təslim ediləcəyi nəticəsini çıxarır. Demək, onun üçün hələlik Mədinədə Rəsulullahla birlikdə ömür sürmək mümkün deyildi. Başını götürüb getməli və öz yolunu özü seçməli idi. O da qovuşmaq üçün can atdığı Rəsulullahla vidalaşıb hüzn içində Mədinəni tərk edir.[21]

 
[1]. Hudeybiyyəyə gedərkən Mədinədə Nümeylə ibn Abdullah əl-Leysini və ya Əbu Ruhm Gülsüm ibn Husaynı təyin etməsi, üçünü birdən Mədinədə qoyub İbn Ümmi Məktumu namaz qıldırmaqla vəzifələndirməsi şəklində rəvayətlər var. Bax: Belazuri, Ensabu'l-Eşraf, 1/154; Salehi, Sübülü'l-Hüda ver-Reşad, 5/33
[2]. Ümrə məqsədilə yola çıxanların sayı 1300, 1400, 1400-dən bir qədər çox, 1500, 1525, 1600, 1700 və 1800 şəklində göstərilir. Böyük ehtimalla rəqəmlərdəki fərq və min dörd yüzdən sonrakı rəqəmlər yol boyu ətraf qəbilələrdən qoşulan möminlərlə bağlıdır. Həmçinin səfər zamanı bu işə nəzarət edənlərin möminlərin sayını təxmini söyləməsi və ya qadın və uşaqların bu saya daxil edilməməsi sayın dəqiqliyinə öz təsirini göstərmişdir. Bax: Salihi, Sübülül-Hüda vər-Reşad, 5/70-71
[3]. Bu dəstəyə Sad İbn Zeydin də başçılıq etməsi rəvayət olunur. Bax. Vâkıdî,  Megâzî, 1/574; Salihi, Sübülü’l-Hüda ve’r-Reşad, 5/34
[4]. Hz. Kab "Əgər (ehramda ikən, ziyarət zamanı) sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına tutulub əziyyət çəkən olarsa, belə şəxs (başını təraş etməyin əvəzində) fidyə olaraq (üç gün) oruc tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir qurban kəsməlidir." ("Bəqərə" surəsi, 2/196) məalındakı ayənin onun haqqında nazil olmasını demişdi. Bax: Buhârî, Sahîh, 4/1535 (3955); Müslim, Sahîh, 2/861 (1201); Tirmizî, el-Câmiu’s-Sahîh,5/212 (2973); Taberî, el-Câmiu’l-Beyân, 2/232
[5]. "Nisa" surəsi, 4/102-104
[6]. Rəvayətə görə həmin gün bu adam dəvəsini axtararkən bir uçurumdan yıxılmış, cəsədi də yırtıcı heyvanlara yem olmuşdu. Bax: Vakidi, Megazi, 1/585 Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd, 5/40
[7]. Hadisəni rəvayət edən Hz. Cabirdən insanlar: "O gün  neçə nəfər idiniz?" – deyə soruşanda, əvvəlcə: "Yüz min də olsaydıq, su hamımıza bəs edərdi!" – deyəcək və min beş yüz nəfər olduqlarını söyləyəcəkdi. Bax: Buhârî, Sahîh, 4/1526 (3921); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/329 (14562); Dârimî, Sünen, 1/27 (27)
[8]. O gün Hüdeybiyyədə su ilə əlaqədar başqa möcüzələr də baş verəcəkdi. Bax: Buhârî, Sahîh, 3/1311 (3384), 4/1525 (3919); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/290; İbn Hibbân, Sahîh, 11/126 (4801); Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd, 5/73
[9]. Urvə ibn Məsudun anası qureyşli Sübeya binti Abdişəmsin qızı idi və: "Mənim anam sizdəndir və bu tərəfdən mən bir növ sizin oğlunuzam," – deyərək bunu nəzərdə tutmağa çalışırdı. Bax: İbn Hişam, Sirə, 4/280, İbn Hişâm, Sîre, 4/280; Taberî, Tarih, 2/118
[10]. O, ərəblərin dahi saydığı dörd şəxsdən biri və ən məşhuru idi. Xəndək savaşı ərəfəsində müsəlman olub Mədinəyə hicrət etmişdi. Urvənin gəlişini görən kimi qılıncına sarılıb və üzünü də örtərək Allah Rəsulunun ətrafında keşik çəkməyə başlamışdı. Bax: İbn Esîr, Usudu’l-Ğâbe, 3/39-40; İbn Hacer, Bidâye, 8/53
[11]. Hədisdəki ifadə "Sizdən sonra heç bir qövm sizin nə kölgənizə, nə də müddünüzə (zərrənizə) çata bilər" şəklindədir ki, biz daha asan anlaşılsın deyə yuxarıdakı ifadəni məqsədəuyğun hesab etdik. Bax: Ahmed B. Hanbel Müsned,3/26)Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/26 (11224); Hâkim, Müstedrek, 3/38 (4336); İbn Ebî Şeybe, Musannef, 7/386 (36853)
[12]. Bu maddələrdə razılığa gəlirlər: 1. Tərəflər arasında on il müddətində müharibə olmayacaqdı. 2. İnsanlar bir-birinə qarşı təhlükə törətməyəcək, bundan əmin  olacaqdılar.  3. Allah Rəsulu və əshab bu il geri dönəcək və ancaq gələn il Beytullahı ziyarət edə biləcəkdi. Bu səfər zamanı Məkkədə üç gün qala biləcək, özləri ilə yalnız səfər silahları götürəcək və qılınclarını da qından çıxarmayacaqlar. 4. Valideyninin izni olmadan Qureyşdən gəlib (qaçıb) Allah Rəsuluna sığınanlar İslamı qəbul etmiş olsalar belə, valideynlərinə təhvil veriləcək; digər tərəfdən bir mömin gedib qureyşlilərə sığınarsa, onlar onu geri qaytarmayacaqdı. 5. Qarşılıqlı ittihamlara, alçaltmalara son qoyulacaq, xəyanət və oğurluq kimi hadisələrə imkan verilməyəcəkdi.  6. İki tərəfə aid olmayan qəbilə və toplumlar istədikləri zaman istədikləri tərəflə ittifaq qura biləcəkdilər. Xüsusən də, bu son maddə qəbul edilən kimi Huza qəbiləsi: "Biz Məhəmmədlə ittifaq etdik," – deyir, Bəni-Bəkir qəbiləsi isə: "Biz də qureyşlilərlə ittifaq etdik," – deyərək mövqelərini açıq şəkildə ortaya qoyurlar. Bax: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/325; İbn Sad, Tabakat, 2/97 ; Vakıdi, Megazi, 1/608
[13]. Başqa rəvayətdə bu say səksən nəfər kimi göstərilir. Bax: Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/122 (12249); Nesâî, Sünenü’l-Kübrâ, 5/202 (8667); İbn Kesir, Tefsir, 4/193
[14]. "Fəth" surəsi, 48/24
[15]. Başqa bir rəvayətdə bu ifadə "İnsanların hərəkətlərini görürsənmi? Mən onlara bir şey əmr edirəm, onlar isə əmrimi eşidib üzümə baxdıqları halda, bunu yerinə yetirmirlər" şəklindədir. Bax: Vakidi, Megazi, 1/163; Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd, 5/56
[16]. Alah Rəsulu (s.ə.s.) Hudeybiyyə günü yetmiş dəvə qurban etmiş, bunlardan birini də yeddi nəfərlə ortaq kəsmişdi. Eyni zamanda Onun Əsləm qəbiləsindən olan bir nəfərlə Məkkəyə iyirmi dəvə göndərməsi və onları Mərvədə qurban kəsdirməsinə dair məlumat da vardır. Bax: Vakidi, Megazi, 1/614; Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd, 5/57
[17]. On doqquz gün olması da bildirilir. Səfərin ümumilikdə bir ay yarım çəkməsi rəvayət olunur. Bax: İbn Seyyidinnas,Uyunul-Əsər2/125; Sâlihî, Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd, 5/57
[18]. Davam edən ayədə Allah (c.c.) Rəsuluna bəxş edəcəyi maddi-mənəvi nemətləri sıralayaraq bunları: "Bu da Allahın Sənin keçmişdə və gələcəkdə qüsurlarını bağışlaması, Sənə etdiyi ehsan və nemətini tamamlaması, Səni doğru yola hidayət etməsi və Sənə şanlı və şərəfli bir zəfər verməsi üçündür" məallı ayələr olaraq ümmətinə bildirincə səhabələr: – Mübarək olsun, ya Rəsulullah, – deyir və sonra da: – Allah Sənə necə lütf edəcəyini açıq-aşkar bəyan etdi, ancaq sabah bizim başımıza nə gələcəyini bilmirik, – deyərək əndişələrini dilə gətirirlər. Bunun cavabında Rəsulullah (s.ə.s) onlara surənin davamını oxumağa başlayır: "Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların qəlblərinə mənəvi rahatlıq göndərən Odur. Göylərdəki və yerdəki ordular Allahındır. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir! Bu da Allahın mömin kişiləri və qadınları əbədi qalacaqları, içindən çaylar axan cənnətlərə daxil etməsi və onların günahlarını bağışlaması üçündür. Bu, Allah dərgahında böyük qurtuluşdur, uğurdur! "Fəth" surəsi, 48/1-6
[19]. Əbu Basir ləqəbi ilə məşhur olan bu səhabənin adı Utbə ibn Əsiddir. Bax: İbn Hişâm, Sîre, 4/291; Beyhakî, Sünenü’l-Kübra, 9/227; İbn Hacer, el-İsâbe, 4/433 (5401)
[20]. Daha sonra gələn ayədə bu hökmdən yalnız Məkkədəki işgəncədən qaçan Ümmü Gülsüm kimi xanım səhabələr istisna olunurdu. Bax: "Mümtəhinə" surəsi, 60/10
[21]. Bundan sonra Əbu Basir sahil yolu ilə gedərək İs adlı yerdə məskən salır. Onun İsdə qərargah qurduğunu eşidən digər möminlər tədricən buraya gəlir və Məkkə müşrikləri üçün böyük bir təhlükə mərkəzinə çevrilirlər. Əbu Cəndəl də gəlmişdi. Hətta onlara ətraf qəbilələrdən də qatılanlar olur və bir gün məkkəlilər Əbu Sufyanı Mədinəyə göndərib az qala yalvararaq Hudeybiyyə anlaşmasının həmin maddəsini qüvvədən düşmüş saydıqlarını bildirirlər. Bundan sonra Allah Rəsulu (s.ə.s.) Əbu Basirə məktub yazır, ancaq həmin vaxt xəstə olan Əbu Basir Rəsulullahın məktubunu oxuyarkən oradaca vəfat edir. Bax: Vakidi, Megazi, 1/625; İbn Abdilberr, İstîâb, 4/1614 (2875); İbn Esîr, Usudu’l-Ğâbe, 3/146