Səhabələr

Hz. İbrahimə qədər uzanan şəcərə

Abdullah ticarətlə məşğul olurdu və az sonra ticarət məqsədilə bir karvanla birlikdə səfərə çıxır. Mədinə yaxınlığına çatanda ağır xəstələnir və burada qalmağa məcbur olur. Çox keçmədən burada da vəfat edir. Vəfat edərkən 25 yaşında idi. Mirası beş dəvə, bir neçə qoyun və Ümmü Əymən ləqəbli həbəşli kənizdən ibarət idi.

Abdullahın vəfat xəbəri Məkkəyə çatanda Abdulmuttalibin ailəsini hüzn bürüyür. Kədərini dilə gətirərkən hislərini şeirlə ifadə edən Hz. Əminə gənc yaşda itirdiyi həyat yoldaşının arxasınca yana-yana ağı deyir.[6]

Ancaq dözməli idi.  Əsrlər əvvəl Bəkkə vadisinə gəlib burada Kəbəni inşa edən Hz. İbrahim kimi, ata Abdullah da gözlənilən Son Sultan Hz. Məhəmmədin hicrət edib qalan ömrünü yaşayacağı və bir olan Allaha iman məfkurəsini buradan bütün dünyaya təbliğ edəcəyi mübarək bir bölgəyə gəlmiş, sanki, öncül qüvvə kimi Onun adına Mədinəyə əbədi bir imza həkk etmişdi.

Bu zaman Hz. Əminə bütün cahanın doğuşunu həsrətlə gözlədiyi Sultana hamilə idi.[1]. Bax: ibn Sa’d, Tabakat, 1/55, 56; Taberi, Tarih, 2/172 və b.
[2]. İbn Hişam, Sire, 1/278 və b.
[3]. Məkkəlilər bir məsələ qarşısında aciz qalanda, əsil-nəcabətlə bağlı bir problemlə qarşılaşanda Kəbəyə gətirilən hədiyyələrin saxlandığı məkanda yerləşən  bu bütün yanına gəlir və püşk atırdılar. Sonra püşkə görə hərəkət edirdilər.
[4]. İbn Hişam, Sire, 1/288-290 ; Taberi, Tarih, 1/498
[5]. Hakim, Müstedrek, 2/604 (4036); Alusi, Ruhu’l-Meani, 23/134
[6]. Bax: ibn Sa’d, Tabakat, 1/100
Davamı: 1 2 3 4 5 6 7 8 9