Səhabələr

Ayrılıq vaxtı yaxınlaşarkən…

Hz.Aişə misvaqı qardaşından alıb Allah Rəsuluna (s.ə.s.) vermək istəyir. Ancaq misvaq çox bərk idi. Buna görə Aişə validəmiz:

– Onu isladıb yumşaldımmı? – deyir. Yenə mübarək başının hərəkəti ilə "Bəli" cavabını verir. Artıq dil susur, gözlər danışırdı. Tez misvaqı ağzında isladıb Allah Rəsuluna  (s.ə.s.) uzadır.

Misvaqı alır və inci kimi dişlərinin üstündə gəzdirməyə başlayır. Əbədi aləmə gedərkən belə dişlərini təmizləyir. Bir tərəfdən də: "Lə iləhə illəllah! Həqiqətən də, ölüm üçün ciddi səkərat (əzab. Ölümün  sürətindən, şiddətindən, yerindən, zamanından və şəklindən asılı olmayaraq, hər bir ölən insanın şeytanla son görüşü. Bir dəstə İslam aliminə görə ölüm anında çəkilən əzab.) var," – deyir.

Hz.Aişə Onun əlindən tutub sağalması üçün dua etmək istəyir. Aişə validəmizə baxır: "Xeyr" – deyir. Görünür, əsl vətənə gedərkən burada qalmağı diləmək uyğun deyildi. Buna görə əlini geri çəkir.

Yenə huşunu itirir. Bir müddət sonra özünə gəlir.

Bu arada barmağını da yuxarı qaldırmışdı. Gözləri tavana yönəlmiş, dodaqları da tərpənirdi. Nə dediyini eşitmək üçün qulağını Ona yaxınlaşdıran Hz.Aişə Rəsulullahın bu sözlərinə şahid olur:

– Peyğəmbərlər, şəhidlər, sadiqlər və salehlərə nemət verdiyin kimi Məni də əfv et və mərhəmətinlə qucaqla! Artıq Məni "Rəfiqi ala"ya, uca dostluğuna qəbul buyur!

Allahım, uca dostluğunu istəyrəm! Allahım, uca dostluğunu istəyirəm! Allahım, uca dostluğunu istəyirəm!

Altmış üç il öncə bir bazar ertəsi günü başladığı bu yolda yenə bir bazar ertəsi son nöqtəni qoyurdu. Vəhylərlə zəngin iyirmi üç illik həyatında qiyamətə qədər hər cür ehtiyaca cavab verən dopdolu bir ömür yaşamışdı. Təbliğ vəzifəsini də özündən sonrakılara əmanət edib yoluna davam edirdi. Otağa nəfis bir qoxu yayılmışdı.

Elə bu zaman əli su qabının üstünə uzanır, misvaq da mübarək barmaqları arasından yerə düşür!

Yolu və yolçuluğu müsəlmanlara əmanət edən Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm) artıq əbədi aləmə pərvaz etmiş, arzuladığı vüslətə qovuşmuşdu.

Artıq Onun əmanət etdiyi bayraq Hz.Üsamə kimi qəhrəman təmsilçilərinin, igidlərinin çiyinlərində dayanacaq, dalğalancaqdı!


[1]. "Bəqərə" surəsi, 2/125
[2]. "Bəqərə" surəsi, 2/158
[3]. "Maidə" surəsi, 5/3
[4]. Naşatırı (amonyak) qatı sirkə içində həll edir, sonra yumurtanı onun içində bir sutka saxlayır, yumşaldıqdan sonra onu dar şüşənin içinə salırdı. Sonra da üstünə soyuq su tökür və insanlara qabığını sındırmadan yumurtanı dar ağızlı şüşəyə bir möcüzə nəticəsində yerləşdirdiyini iddia edirdi. Bax: İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 5/61, Sîre, 4/95; İbn Seyyidinnâs, Uyûnu’-Eser, 2/284; Süheylî, Ravdu’l-Unf, 4/354 və b.
[5]. Buhârî, Sahîh, 1/451 (1279), 3/1317 (3401); Müslim, Sahîh, 4/1795 (2296)
[6]. Hətta bu vaxt namazı Hz.Əbu Bəkirdən başqa birinin qıldırması barəsində israr edən Hz.Aişəyə tərəf dönəcək və bu hərəkətlərini Hz.Yusif qarşısında özünü aparan qadınların halına bənzədəcəkdi. Bax: Buhârî, Sahîh, 1/236 (633), 1/240 (646-647); Müslim, Sahîh, 1/313 (418), 1/316 (420)
[7]. Rəsulullah ona: "Mən artıq gedirəm," – deyərkən ağlayıb fəğan qoparan Hz.Fatimə "Mənə ilk qovuşan sən olacaqsan" cümləsini eşidən kimi sevincə qərq olmuş,  çöhrəsində təbəssümlər əmələ gəlmişdi. Bax: Müslim, Sahîh, 4/1905 (2450), İbn Mâce, Sünen, 1/518 (1621); Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir, 22/415 (1027)
Davamı: 1 2 3 4 5 6 7 8